การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน

 

เอกสารเกี่ยวกับ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

 

 

เอกสารเกี่ยวกับ ป.บัณฑิต (สำหรับนักศึกษา)

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย