คณะกรรมการประจำคณะ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายมานพ ชาชิโย (ประธานกรรมการ) คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ (รองประธานกรรมการ) ตำแหน่งรองคณบดี
นางสาววาสนา แย้มพราย (กรรมการ) รองคณบดีและประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางชุติมา ประมวลสุข(กรรมการ) ตำแหน่งรองคณบดี
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
นายสุรชัย ผาสุข (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ทวีพร ณ นคร (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.ปราโมทย์ พ่อค้า (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา
นายวิสุทธิ์ จึ่งสกุล (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
นาวสาวพรพักตรา ไชยเศรษฐ (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
นายรัฐพล พรหมสะอาด (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาธุรกิจศึกษา
ผศ.รัตนา นฤภัทร (กรรมการ) ประธานสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รศ.ธีรศักดิ์ อัครบวร (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุดร จันทร์สร้าง (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำลอง สวนะคุณานนท์ (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิเชฐ ตันสกุล (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรยง ปัตถา (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวกัลยา ไอยรา (เลขานุการ) หัวหน้าสำนักงาน