f12f9845f0eceb6aaf32bd30c9710fbd4f0284b0

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า
คณบดีคณะครุศาสตร์

 

f12f9845f0eceb6aaf32bd30c9710fbd4f0284b0

นายธนวิทย์ ทองใหม่

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

f12f9845f0eceb6aaf32bd30c9710fbd4f0284b0

ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาอาจารย์เเละวิชาชีพครู

f12f9845f0eceb6aaf32bd30c9710fbd4f0284b0

นางสาวปาริชาต ประกอบมาศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

f12f9845f0eceb6aaf32bd30c9710fbd4f0284b0

ดร.อดุล นาคะโร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

f12f9845f0eceb6aaf32bd30c9710fbd4f0284b0

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรนิยมาศ วรรณพยันต์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ