ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำหรับนักศึกษารุ่น 2555 และนักศึกษาตกค้าง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่ได้ยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ประจำปี พ.ศ. 2560

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย