IMG 7073

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา จัดโครงการเสริมวิชาการคณิตศาสตร์ทักษะและการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อาคาร 9 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย