IMG 1616

 

      ด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Internship 1) รุ่นปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี นายมานพ ชาชิโย รักษาราชการแทน คณะบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากร คือ ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ รศ.ศิริชัย อิสสระโชติและ อาจารย์เอมอร นาคหลง ให้ความรู้ คติสอนใจ ก่อนการฝึกประสบการณ์จริง

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย