IMG 1616

 

      ด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Teaching Internship 1) รุ่นปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี นายมานพ ชาชิโย รักษาราชการแทน คณะบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากร คือ ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ รศ.ศิริชัย อิสสระโชติและ อาจารย์เอมอร นาคหลง ให้ความรู้ คติสอนใจ ก่อนการฝึกประสบการณ์จริง

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย