IMG 3822

 

โครงการพัฒนาบุคลากร หลอมรวมเเคเเสด

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บุคลากรทั้งฝ่ายสอนเเละฝ่ายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเเผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนำหลักคิดเเละพัฒนาวิธีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มาใช้พัฒนาตน พัฒนางาน มีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน, จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัย วิทยากร ได้เเก่ รศ.สมชาย สกุลทัพ อดีตรองอธิการบดี เเละอาจารย์ดิสัน เเหล่ทองคำ รองอธิการบดี

การอบรมยังมีต่อเนื่องถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย