IMG 3952

 

ปฐมนิเทศสังเกต 1 คึกคัก

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาขีพครู คณะครุศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ให้เเก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่น 57) ณ หอประชุมใหญ่ โดยมีผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกฯ เเละอาจารย์นิเทศก์ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ"บทบาท หน้าที่ ภาระงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน" รวมทั้งการพบอาจารย์นิเทศก์เเต่ละโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการประเมินเเละรายละเอียดของเอกสารการฝึก

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย