IMG 4163

 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 งานเเนะเเนวการศึกษาเเละบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่ของอจารย์ที่ปรึกษา ขึ้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

วิทยากรประกอบด้วย ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เเละผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้ในเรื่องหลักการ วิธีการให้คำปรึกษา รวมทั้งทักษะพื้นฐานสำหรับการให้บริการปรึกษา เช่น การตีความ การสะท้อน การฟัง การเงียบ การถาม การสร้างสัมพันธภาพ เป็นต้น

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ นำทีมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1ของคณะ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง เเละสามารถนำหลักการเเละหลักปฏิบัติมาใช้ในภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย