IMG 4182

 

เตรียมพร้อมรับการประเมินตนเอง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ขึ้น ณ อาคารครุศาสตร์ (อาคาร 16) เพื่อให้ทั้ง 10 สาขาวิชา มีเเนวทางการจัดทำเอกสารที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ เเละครบถ้วนตามตัวชี้วัด พร้อมรับการประเมินในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย