PLC
 
เรียน คณาจารย์/ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน
 
      1. เนื่องด้วยทางคณะกรรมการดำเนินงาน ต้องสรุปยอดผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อจัดเตรียมประมาณการงบประมาณสำหรับโครงการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สรุปยอดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของสถาบันของท่าน (โดยส่งผ่าน Google forms) คลิก >> ตรวจสอบผลการส่ง ภายในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. 
 
      2. ดำเนินการ กรอกข้อมูลและส่งสำเนาบัตรประชาชน ภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.   
           2.1) ลิงค์กรอกข้อมูลของนิสิตนักศึกษา >> Click
           2.2) ลิงค์กรอกข้อมูลของอาจารย์ >> Click  
           2.3) สำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อมพร้อมระบุข้อความ "ใช้เพื่อขออีเมลของสถาบันคุรุพัฒนาเท่านั้น" พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองตนเองด้วยข้อความ "จะไม่นำอีเมลของสถาบันคุรุพัฒนาไปใช้ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และจะไม่ทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทุกฉบับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ" โดยเขียนลงบนสำเนาบัตรประชาชน
           2.4) ที่อยู่สำหรับจัดส่งสำเนาบัตรประชาชน >> "ผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300"
 
       3. ลิงค์คู่มือออนไลน์ >> bit.ly/eplc2017timeline
 
หมายเหตุ 
     - งบประมาณจัดสรรให้ตามจำนวนนิสิตนักศึกษา/ครูคณาจารย์ ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ ในข้อ 2 โดยไม่เกินยอดที่สรุปส่งในข้อ 1
     - ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 20.00 น. นิสิตนักศึกษา กรอกข้อมูลแล้ว 2614 คน และครูคณาจารย์  กรอกข้อมูลแล้ว 1863 คน
     - รายชื่อครูคุรุคุณธรรม คลิก  >> ดูรายชื่อ 
- รายชื่อครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร   คลิก  >> ดูรายชื่อ

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย