IMG 5597

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การวิจัยเเละพัฒนาระบบเเละกระบวนการผลิตเเละพัฒนาครู โดยบูรณาการเเนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง เเละการวิจัยเป็นฐาน" โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งกำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่นั้น นำเเนวคิดที่ได้จ่กการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เเก่นักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้มีนักศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง เเละอาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เนื้อหาในการอบรมมีความหลากหลาย อาทิ กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน บูรณาการ CCR ในการเรียนการสอน เเการนิเทศนักศึกษาเเละการสร้าง PLC ทีมวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ได้เเก่ ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.อารี สาริปา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เเละ ดร.นัฎชฎารัตน์ ณ นคร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย