IMG 5697

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์จัดการประชุมเพื่อชี้เเจงทำความเข้าใจเเนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ โดยมีคณาจารย์เเละบุคลากรของคณะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม นางจริยา โชติดิษฐกร รักษาการหัวหน้างานพัสดุเเละทรัพย์สิน บรรยายเรื่องเเนวปฏิบัติฯ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเเละจำเป็นที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจตรงกัน

หลังจากนั้นดร.สมเกียรติ สัจจารักษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำความเข้าใจเรื่อง E-PLC ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของคุุรุสภาที่มุ่งเน้นคุณธรรมวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

 


 

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย