S 175595523

 

        ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู" ขึ้น ณ อาคารครุเฉลิมรัช ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์จำนวน 10 สาขาวิชา คณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เเละความเชี่ยวชาญจากกลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย อ.เอมอร นาคหลง อ.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อ.จุฑามาศ ชูจันทร์ เเละอ.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

        ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู" ขึ้น ณ อาคารครุเฉลิมรัช ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์จำนวน 10 สาขาวิชา คณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เเละความเชี่ยวชาญจากกลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย อ.เอมอร นาคหลง อ.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อ.จุฑามาศ ชูจันทร์ เเละอ.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

 

S 175595531           S 34734087

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย