ปีงบประมาณ  2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

* การรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม

* รายละเอียดหลักสูตรการอบรม Update

* กำหนดการอบรม Update

 

* ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

       - หลักสูตรที่ 2 การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา (24-25 ก.พ.61) Update

         - หลักสูตรที่ 4 การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (17-18 มี.ค.61)  (New)

         - หลักสูตรที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (7-8 เม.ย.61)  (New)

       - หลักสูตรที่ 6 การผลิตสื่อเสมือนจริง (AR) (19-20 มี.ค.61)  *ปิดรับสมัคร*

       - หลักสูตรที่ 7 Metho-Social การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนสังคมศึกษา (31 มี.ค.-1 เม.ย.61) (New)

       - หลักสูตรที่ 8 หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา (31 มี.ค.-1เม.ย.61) Update

       - หลักสูตรที่ 9 การสอนวิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็น (2-3 มิ.ย.61) Update

         - หลักสูตรที่ 10 ศิลปะการใช้เสียงเพื่อการสอนสำหรับครูภาษาไทย (26 พ.ค.61) (New)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม   (New)

* หนังสือราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม (New)

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย