2M

 

การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

ปฏิทินประกอบกำหนดการฝึกอบรมฯ 2560

 

* รายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมฯ 

 

    - หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   (New)
    - หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  (New)
    - หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู  (New)
    - หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  (New)
    - หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา  (New)
    - หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา  (New)
    - หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน  (New)
    - หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้  (New)
    - หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู  (New)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครฝึกอบรมฯ และหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรมฯ

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km

icon research

icon db

icon plc

icon std

สื่อมัลติมีเดีย