2020 11 17 113839

 • งานสารบรรณ
 • งานนโยบายและแผน
 • งานการเงิน
 • งานวิชาการ
 • งานศูนย์ฝึก
 • งานพัสดุ
 • เอกสารอื่นๆ
 1. หนังสือส่งภายใน

          การเดินทางไปราชการ

          คู่มือ

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติสอนชดเชย

                  - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา นอกเขตจังหวัดภูเก็ต

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภูเก็ต

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตอาจารย์ผู้ดูแลหอพัก

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ แบบเดินทางคนเดียว

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ แบบเดินทางเป็นหมู่คณะ

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ แบบเดินทางไปต่างประเทศ/ไปราชการเกิน 15 วัน

 

 1. หนังสือส่งภายภายนอก

                   - แบบฟอร์มหนังสือภายนอกที่ออกจากคณะ

                   - แบบฟอร์มหนังสือภายนอกที่ออกจากมหาวิทยาลัย

         

 

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

คำของบประมาณ

แบบฟอร์ม

1. A1 ขออนุมัติและดำเนินโครงการ (แผนงานพื้นฐาน พ.ศ. 2564) – อำนาจคณบดี

2. B1 ขออนุมัติและดำเนินโครงการ (แผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564) – อำนาจรองอธิการบดี

3. B2 ขออนุมัติและดำเนินโครงการ (โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักศึกษา พ.ศ. 2564) – อำนาจคณบดี

4. B3 ขออนุมัติและดำเนินโครงการ (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564) – อำนาจรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย

5. C1 ขออนุมัติและดำเนินโครงการ (งบนอก,งบอื่น ๆ 2564) – อำนาจอธิการบดี

6. D1 ขออนุมัติและดำเนินโครงการ (ของบกลางมหาวิทยาลัย - กรณีเพื่อจัดโครงการ) – อำนาจอธิการบดี

7. D2 ขออนุมัติ (งบกลางมหาวิทยาลัย - กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่จัดโครงการ) – อำนาจอธิการบดี

คู่มือ

1. คำของบประมาณ - กรณี แผนงานพื้นฐาน (ทุกโครงการหลัก)

2. คำของบประมาณ - กรณี แผนงานยุทธศาสตร์ (โครงการหลัก พัฒนาศักยภาพฯ ในศตวรรษที่ 21)

3. คำของบประมาณ - กรณี แผนงานยุทธศาสตร์ (ยกเว้น~รษที่ 21 และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

4. คำของบประมาณ - กรณี แผนงานยุทธศาสตร์ (โครงกา~ตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ขอจัดสรรงบประมาณ

 1. แบบฟอร์ม
 2. ตัวอย่าง 1
 3. ตัวอย่าง 2

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (วันที่/สถานที่/รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

 1. แบบฟอร์ม
 2. คู่มือ

การโอนงบประมาณ

 1. แบบฟอร์ม
 2. คู่มือ

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 1. แบบฟอร์ม ปป.2-1 ปรับแผนฯ (แผนงานพื้นฐาน, แผนยุทธฯ-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ศตวรรษที่ 21) - อำนาจคณบดี
 2. แบบฟอร์ม ปป.2-2 ปรับแผนฯ (แผนงานยุทธศาสตร์) - อำนาจประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 3. แบบฟอร์ม ปป.3-1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย,วันที่,สถานที่ (ทุกแผนงาน) - อำนาจคณบดี
 4. แบบฟอร์ม TF-64.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณ,เปลี่ยนแปลงรายการ, เปลี่ยนหมวดรายจ่าย - อำนาจอธิการบดี
 5. คู่มือ

รายงานผลการดำเนินงาน

 1. แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564
 2. แผนงานพื้นฐาน (ทุกโครงการหลัก)
 3. แผนงานยุทธศาสตร์ - โครงการหลัก พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
 4. แผนงานยุทธศาสตร์ (ยกเว้น - โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ศตววรษที่ 21, โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 5. แผนงานยุทธศาสตร์ - โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (1 คณะ 1 พื้นที่)
 6. แผนงานยุทธศาสตร์ - โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ฯ)
 7. แผนงานยุทธศาสตร์ - โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านฯ)

 

 

ยืมเงิน                    

                การยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ      

                               -  แบบฟอร์ม  สัญญายืมเงิน ปรับปรุง 2564

                               -  ประมาณการประกอบการยืมเงิน

                               -  คู่มือการยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ

                การยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการโครงการ           

                              -  แบบฟอร์ม  สัญญายืมเงิน ปรับปรุง 2564

                              -  คู่มือการยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการ

                การเบิกจ่ายชดใช้เงินยืม     

                              -  แบบฟอร์มขออมัติเบิกเงินและส่งเอกสารชดใช้เงินยืม

                              -  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

                              -  แบบฟอร์มค่าสมนาคุณวิทยากร

                              -  คู่มือการเบิกเงินและส่งเอกสารชดใช้เงินยืม

                               

รายงานเดินทางไปราชการ                 

                เดินทางโดยเครื่องบิน          

                              -  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบกลุ่ม

                              -  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบเดี่ยว

                              -  คู่มือการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ

                เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล           

                              -  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบกลุ่ม

                              -  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบเดี่ยว

                              -  คู่มือการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ

                เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง     

                              -  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบกลุ่ม

                              -  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบเดี่ยว

                              -  คู่มือการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ

                               

เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล                   

          - แบบฟอร์ม

          - ตัวอย่าง

เบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร                      

          - แบบฟอร์ม

          - ตัวอย่าง

เบิกเงินทุกนการศึกษา                        

          - แบบฟอร์ม

          - ตัวอย่าง

เบิกเงินค่าเช่าบ้าน                               

          - แบบฟอร์ม

          - ตัวอย่าง

: ทดสอบ01
: ทดสอบ02
: ทดสอบ03

1. ทดสอบ

2. ทดสอบ

3. ทดสอบ

                จัดจ้างสำเนาเอกสาร          

                                - คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างสำเนาเอกสาร

                                - แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

                                - แบบฟอร์ม ข้อตกลงงานจ้าง

                                - แบบฟอร์ม คุณลักษณะ

                                - แบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ  จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                                - แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

                                - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

                                - แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

 

                จัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา            

                                - คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา

                                - แบบฟอร์ม คุณลักษณะ

                                - แบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ  จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                                - แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

                                - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

                                - แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

                                - แบบฟอร์ม หลักประกันสัญญา สำหรับผู้ค้า

 

                จัดซื้อวัสดุโครงการ              

                                - คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดซื้อวัสดุโครงการ

                                - แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

                                - แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

                                - แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

 

                จัดจ้างงานจ้างซ่อมบำรุง     

                                - คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างงานจ้างซ่อมบำรุง

                                - แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

                                - แบบฟอร์ม ข้อตกลงงานจ้าง

                                - แบบฟอร์ม คุณลักษณะ

                                - แบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ  จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                                - แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

                                - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

                                - แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

 

                จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถ    

                                - คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถ

                                - แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

                                - แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

                                - แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

                                - แบบฟอร์ม สัญญาเช่ารถยนต์