เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

IMG 7203เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย