เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

 

IMG 6546

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย