เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 
IMG 0355

 

              ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “อบรมฯเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุ การสัมมานาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการทดสอบประมวลความรู้” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ มี ผศ.ดร. สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์และผู้มีความรู้ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แนวข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุ

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย