เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

MRP62 03

 

 แบบฟอร์ม  DOC PDF
 แบบ ป.มรภ.-1 word logo pdf
 แบบ ป.มรภ.-2 แบบข้อตกลงการประเมินพฤตกรรมการปฏิบัตราชการของบุคลากรสายวิชาการ word logo pdf
 คู่มือสายวชาการ แก้ไข 1 ตุลาคม 2558 word logo pdf
 รายงานผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ตามแบบ ป.มรภ.2 word logo pdf
แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต word logo pdf

 

 

          

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย