เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 
IMG 1740

     ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจัดอบรม “มารยาทไทย มารยาทงาม เสริมความเป็นครู”โดยมี นายมานพ ชาชิโย คณบดีครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน และ วิทยากรโดยนายวินัย วรวัตร์ ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ทุกสาขา จำนวน 520 คน

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย