นักศึกษาชั้นปีที่ 5 

ตรวจสอบรายชื่อเป็นรายโรงเรียนท้ายนี้

หากมีชื่อนักศึกษา

แสดงว่านักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู

โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน”

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน  2560

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

 

1. พริ้นหนังสือราชการ ที่  ศธ 0558/คคศ.ว550 จำนวน 1 ฉบับ

2. พริ้นกำหนดการอบรม จำนวน 1 ฉบับ

3. พริ้นรายชื่อโรงเรียนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     นำเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาโดยด่วน เพื่อขออนุญาตมาเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ทางโรงเรียน

จะให้ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษามาเข้าร่วมอบรม รวมทั้งผู้บริหารหรือผู้แทนของโรงเรียนมาเข้าร่วมอบรมด้วย

 

 

รายชื่อนักศึกษาแยกตาม โรงเรียน

Download   ศธ 0558/คคศ.ว550 และกำหนดการ ตามข้อ 1-2

 

1.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  Download   

 • นางสาวศศิประภา อ่อนนุ่ม
 • นางสาวชนิสรา ศรีพล
 • นางสาวอมรพรรณ สำลีร่วง

2.โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา   Download  

 • นางสาวกัญญาณัฐ ถิ่นพังงา
 • นางสาวสุภัสสร รัตนอุดม

3.โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน   Download

 • นางสาวมนสิชา กองชิต
 • นางสาวสุภนิดา สังข์เกี้ยว

4.โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม    Download

 • นางสาวนฤมล โอษฐ์จันทร์ศรี

5.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   Download

 • นายชาญวิทย์ พิทยาภรณ์

6.โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร   Download

 • นางสาวแสงวารินทร์ ซังขาว
 • นางสาวอริยา ธัญรส
 • นายวิชา สั้นเต้ง
 • นายสรวิศ โค้ว
 • นางสาววลัยกร ชูช่วย
 • นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรทอง

7.โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ   Download

 • นางสาวแก้วกาญ สำนัก
 • นางสาวสิริอร ศรีหาวัฒน์

8.โรงเรียนมุสลิมวิทยา   Download

 • นางสาวสไลยา หาญเคียว

9.โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี   Download

 • นางสาวภคินี ผลานิโซ
 • นางสาวจีรวรรณ เรืองสุข
 • นางสาววาสนา บัวทอง

10.โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่   Download

 • นางสาวกมลวรรณ ทองจิตต์

11.โรงเรียนบ้านลิพอน   Download

 • นางสาววิยะดา ตัดสายชล

12.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง  Download

 • นางสาวพัชาวดี เกื้อกูล

13.โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว   Download

 • นางสาวศุภรัตน์ หัวหิน

14.โรงเรียนถลางพระนางสร้าง   Download

 • นางสาวมลิวัลย์ หัสนี
 • นายณัฐพล สุวรรณ์
 • นางสาวสุลิตา หัสจักร
 • นางสาวอรัญญา เกิดสวัสดิ์

15.โรงเรียนบ้านทุ่งคา   Download

 • นางสาวสวิตา โคกเขา
 • นางสาวสุภาพร วังพล

16.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา)   Download

 • นายสุเมธ น้ำเพ็ชร

17.โรงเรียนวิชิตสงคราม   Download

 • นางสาวพัชราภรณ์ บัวทอง

18.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  Download

 • นายสิทธิโชค จิโรจน์กุล

19.โรงเรียนกะทู้วิทยา   Download

 • นางสาวศลิษา จันแก้ว

20.โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต   Download

 • นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณโชติ
 • นางสาวอังคณา เมฆแก้ว

 • นางสาววิลาวัลย์ เจริญรูป

21.โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา   Download

 • นางสาวจารุวรรณ ฤกษสม
 • นายสุการ สุวรรณมณี

22.โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต   Download

 • นางสาวปิยรัตน์ สุขแก้ว
 • นางสาวบุณฑริก เสริมกิจ

23.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง อนุสรณ์)   Download

 • นางสาวสุไฮลา สาเระ

24.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่   Download

 • นางสาวศิลาพร นุ้ยมา
 • นางสาวสรัญญา สมนึก
 • นางสาวกนกวรรณ อินทวิเศษ

25.โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   Download

 • นางสาวพรทิพย์ สุวรรณรัตน์
 • นางสาวสุธิดา ชนะดี

26.โรงเรียนสตรีภูเก็ต   Download

 • นายนิธิศ แสงชาติ
 • นายธนนนท์ ณ พัทลุง
 • นายปภาวินท์ บุญเฉิด
 • นางสาวลภัสกร พลกุล
 • นายภานุวัตร ชูบัวขาว
 • นายวิระ พูนปาน

27.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   Download

 • นางสาวธัญลักษณ์ บุญช่วย
 • นางสาวบุษบาวรรณ หลีเอบ
 • นายวิษณุ หนูเนื่อง
 • นางสาวอธิตา แดงประดับ

 

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561(ฉบับแก้ไขตามประกาศรับสมัครฯ วันที่ 4 ธันวาคม 60)
 2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของนักศึกษา (ฉบับแก้ไขตามประกาศรับสมัครฯ วันที่ 4 ธันวาคม 60)
 3. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559-2572
 4. ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 25611
 5. คู่มือการรับสมัครของนักศึกษา
 6. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัคร
 7. ประกาศการสมัครฯ ของ สกอ. นศ.ชั้นปีที่ 1
 8. ประกาศการสมัครฯ ของ สกอ. นศ.ชั้นปีที่ 2
 9. ประกาศการสมัครฯ ของ สกอ. นศ.ชั้นปีที่ 3
 10. ประกาศการสมัครฯ ของ สกอ. นศ.ชั้นปีที่ 4
 11. ประกาศการสมัครฯ ของ สกอ. นศ.ชั้นปีที่ 5

 

 

สมัครออนไลน์