เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 (รับ 120 คน)
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 120 คน 
 
1.จำหน่วยใบสมัครและรับสมัคร โดยสมัครด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (ห้อง 1614) อาคารครุเฉลิมรัช  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
 
3.สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2562
 
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
 
5.รายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
 
6.ปฐมนิเทศ 
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 
7.เปิดเรียนภาคเรียนแรก (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
 
 

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา                

                   o 1) ใบสมัคร  

                   o 2) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดลงในใบสมัคร)  และแนบมากับใบสมัคร

                   o 3) ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ             

                   o 4) ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

                   o 5) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

                   o 6) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

                   o 7) หลักฐานอื่นๆ กรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน ฉบับจริงและฉบับถ่าย

                            สำเนาจำนวน 2 ฉบับ (ระบุ) ...........................................................................................

                   o 8) หนังสือรับรองการเป็นครูจากสถาบันการศึกษาที่สังกัด ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

                        (เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ในกลุ่มสาขาขาดแคลน  หรือกลุ่ม STEM ศึกษา เท่านั้น)

                   o 9) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

 

หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

               o 10) สำเนาสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งเป็นครูผู้สอน / สำเนาสมุดประจำตัวครู จำนวน 2 ชุด

               o 11) คำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน ฉบับจริงและฉบับถ่าย สำเนาจำนวน 2 ชุด

               o 12) ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาปัจจุบัน ฉบับจริงและฉบับถ่าย    สำเนาจำนวน 2 ชุด

               o 13) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงและ ฉบับถ่ายสำเนาจำนวน 2 ชุด

 

หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

              o 14) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา /  

               สำเนาสมุดประจำตัวครู จำนวน 2 ชุด

              o 15) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 2 ชุด

 

 

โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม : 08 4306 3539

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย