เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

phoca thumb l IMG 2477

 

ประชุมหาเเนวทางการพัฒนานักศึกษาสายครูในศตวรรษที่ 21 

ระดมเข้ม เเนวทางพัฒนานักศึกษาครู วางกลยุทธ์รอบด้าน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเเคเเสด 3 -4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมหาเเนวทางการพัฒนานักศึกษาสายครูในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย

ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.เทื้อน ทองเเก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เเละคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

หัวใจหลักในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ 2561-2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยเเละนวัตกรรม การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละความเป็นไทย สิ่งเเวดล้อมทางกายภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครุศาสตร์ เเละการพัฒนาโรงเรียนสาธิต เป็นต้น

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย