เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

 

256111

         เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และสามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับบริบท ทั้งทางด้านการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาในระดับปฐมวัย

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย