เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

 Logo1

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ชื่อเอกสาร Word PDF
1. คุณสมบัติ วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา  ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - pdf icon
2. เกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนการจ้างพิเศษในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - pdf icon
3. แบบเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดาวนโหลด pdf icon
4. ใบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดาวนโหลด pdf icon

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย