เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

72039853 2621980984526831 3553935641865617408 n

 

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมทำความดีเพื่อสังคม ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม " ครูชวนวิ่ง 2019 ครั้งที่ 1 ปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวามคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประเภทการแข่งขัน
- เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กม.
- วิ่งแบบฟันรัน ระยะทาง 5 กม.

ค่าสมัคร VIP ราคา 1,000 บาท / ทั่วไป ราคา 350 บาท
รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 ท่านเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2562 - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
สามารถสมัครได้ที่
-สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โทร.0 7652 3094-7 ต่อ 1300
-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต กู้กู โทร.094 579 9911

**วันที่มารับเสื้อและเบอร์ติดหน้าอก 29-30 พ.ย.2562 ณ สำนักกิจการนักศึกษาชั้นล่าง เวลา 09.00-16.00 น. ***

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย