เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

พังงาระดมสมอง เตรียมพร้อมเข้มโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ปีที่ 2

74445435 2489150371409663 5143081869327204352 n

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฯ เเละทีมงานคณาจารย์ จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน เเละการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพังงา ณ โรงเเรมเนินเขารีสอร์ท จังหวัดพังงา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการจาก 20 โรงเรียนเข้าร่วมกว่า 40 คน ในการนี้นางสาวณัฐวรา วัฒนะ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการรับฟังด้วย

การหารือพบว่า การจัดโครงการฯที่ผ่านมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยทำให้คะเเนนสอบ O-net เเละ NT ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนรูปเเบบต่างๆ เรียนรู้การผลิตสื่อที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ ดังนั้น การจัดโครงการฯในปีที่ 2 นี้ กลุ่มสะท้อนความคิดให้ต่อยอดเรื่องการผลิตสื่อ ทั้งสื่อทำมือเเละสื่อเทคโนโลยี เทคนิคการสอนภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อสอบ การจัดค่ายให้นักเรียน เเละการติดตามนิเทศที่มีความต่อเนื่อง

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย