เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

ลงพื้นที่กระบี่ เตรียมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

74601272 2489138558077511 4327739124829126656 n

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ผศ.เอมอร นาคหลง นำทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เเละครูประจำการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดกระบี่ จำนวน 20 โรงเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมรอยัล กระบี่ ผลจากการประชุมหารือ พบว่า โรงเรียนมีความต้องการให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดการอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล การควบคุมชั้นเรียนและการดูแลนักเรียนที่เรียนร่วม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์จะได้นำผลที่ได้มาดำเนินการจัดโครงการฯในปีที่ 2 ต่อไป

 

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย