เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) วางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์ ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในสถานการณ์โควิท -19 จึงมีการใช้รูปแบบอบรมออนไลน์ ผ่าน Application ต่างๆ เช่น Zoom, Mocrosoft teams, Google Meet, Google Classroom ฯลฯ โดยมีสื่อประกอบการอบรม ได้แก่ เอกสารประกอบการอบรม, Vedio และ Powerpoint ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สาขาวิทยาศาสตร์ >> ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 089-9246880

สาขาคณิตศาสตร์ >> อ.อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช , ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร 081-5453733

สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์ >> ดร.มานพ ชาชิโย 084-1922468, ผศ.วาสนา ชาชิโย 095-2569105

สมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://sites.google.com/pkru.ac.th/pisapkru/

 

S 6471710

Untitled 11

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon plc

icon std

rajabhat

edu all

สื่อมัลติมีเดีย