เอกสาร แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
โครงการพฒนาคณภาพการศกษาและการพฒนาทองถนโดยมสถาบนอดมศกษาเปนพเลยง
โครงการผลตครเพอพฒนาทองถน
 
 
 
โรงเรยน
 
 

 

 

IMG 7129

 

ผนึกกำลัง MOU สร้างโรงเรียนเป็นเลิศด้านวิทย์-คณิต

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีพิธีลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเเละกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน วัดผลเเละประเมินผลชั้นเรียน เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธานสาขาวิชา/ตัวเเทนที่เกี่ยวข้อง เเละผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการลงนามดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

การลงนามฯดังกล่าวนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในพันธกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีต่อชุมชนเเละท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายทางการศึกษาในภูมิภาคอันดามัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป เเละโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์นั้น เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทางมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการร่วมมือกันพัฒนาเพื่อให้ไปถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวได้อย่างเเน่นอน