นางสาวกัลยา ไอยรา
นางสาวสุจิน รองพล
นางสาวกริตา กสิคุณ
นางภัทรปพร พิมพ์หอม
นางสาวจิรวรรณ  คงสุข
นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
นายกฤษติยา นาวีว่อง