• งานสารบรรณ
  • งานนโยบายและแผน
  • งานการเงิน
  • งานวิชาการ
  • เบิกจ่ายค่าเยี่ยมไข้ Covid
  • งานพัสดุ
  • เอกสารอื่นๆ

 

คู่มืองานสารบรรน

  1. หนังสือส่งภายใน

          การเดินทางไปราชการ         

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติสอนชดเชย

                  - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา นอกเขตจังหวัดภูเก็ต

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาในเขตจังหวัดภูเก็ต

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตอาจารย์ผู้ดูแลหอพัก

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ หรือ นิเทศ

 

  1. หนังสือส่งภายภายนอก

                   - แบบฟอร์มหนังสือภายนอกที่ออกจากคณะ

                   - แบบฟอร์มหนังสือภายนอกที่ออกจากมหาวิทยาลัย

แนวปฏบตการจดสงเอกสาร

 

- แนวทางการดำเนินโครงการ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

แบบฟอร์ม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์ม - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์ม - ขอจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

แบบฟอร์ม - ขออนุมัติดำเนินโครงการ (งบกลางมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์ม - ขออนุมัติดำเนินโครงการ (งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก) 

แบบฟอร์ม - TF 65-1 โอนงบประมาณเงินรายได้,เปลี่ยนแปลงรายการ (อำนาจอธิการบดี)

แบบฟอร์ม - TF 65-2 โอนงบประมาณเงินรายได้ (อำนาจคณบดี ฯลฯ)

แบบฟอร์ม - ปป.2-1 ปรับแผนการใช้จ่าย แผนงานพื้นฐาน (งบประมาณเงินรายได้)

แบบฟอร์ม - ปป.2-2 ปรับแผนการใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ (งานประมาณเงินรายได้) , กรณีอื่น ๆ

 

แบบฟอร์ม รายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลโครงการ แผนงานพื้นฐาน

รายงานผลโครงการ (แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)

รายงานผลโครงการ (แผนงานยุทธศาสตร์ Flagship 02, 03)

 

คู่มือ

การค้นหาโครงการใน iproject

               คู่การใช้งานระบบ

                            -  ขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบ Web Portal

 

การถ่ายเอกสารผ่านระบบศูนย์ถ่ายเอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ถ่ายเอกสาร สบท

 

การสั่งซื้อสินค้าผ่านสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อหมึกพิมพ์

แจ้งแนวทางการใช้บริการของสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน

catalog สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 

 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าสมมนาคุณวิทยากร

บันทึกข้อความ - ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนออนไลน์

บันทึกข้อความ - ขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

ยืมเงิน  

คู่มือการใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืมอิเล็กทรอนิกส์      

 

               การเบิกจ่ายชดใช้เงินยืม     

 - ขออนุมัติเบิกเงินและส่งเอกสารชดใช้เงินยืม

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มค่าสมนาคุณวิทยากร

-  อัตราเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ

  

รายงานเดินทางไปราชการ

-  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบกลุ่ม

-  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบเดี่ยว

                จัดซื้อครุภัณฑ์

- แบบฟอร์ม ตัวอย่าง บันทึกขอซื้อ - ตารางแสดงวงเงิน - คุณลักษณะ

- แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

- แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสนอราคา สำหรับเป็นแนวให้ร้านค้า

- แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการดอนเงินเข้าธนาคาร

- แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

แจ้งแนวปฏิบัติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

                จัดจ้างสำเนาเอกสาร          

- คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างสำเนาเอกสาร

- แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

- แบบฟอร์ม ข้อตกลงงานจ้าง

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ - คุณลักษณะ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ - แต่งตั้งกรรมการ

- แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

- แบบฟอร์ม ราบละเอียดจัดซื้อวัสดุ เอกสารแนบ

- แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

- แบบฟอร์ม  หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร

 

                จัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา            

 - คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา

- แบบฟอร์ม คุณลักษณะ

- แบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ  จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

- แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

- แบบฟอร์ม หลักประกันสัญญา สำหรับผู้ค้า

แบบฟอร์ม ราบละเอียดจัดซื้อวัสดุ เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

แบบฟอร์ม  หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร

 

                จัดซื้อวัสดุโครงการ              

- คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดซื้อวัสดุโครงการ

- แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

- แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

- แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

แบบฟอร์ม ราบละเอียดจัดซื้อวัสดุ เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

แบบฟอร์ม  หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร

 

                จัดจ้างงานจ้างซ่อมบำรุง     

- คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างงานจ้างซ่อมบำรุง

- แบบฟอร์ม ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

- แบบฟอร์ม ข้อตกลงงานจ้าง

- แบบฟอร์ม คุณลักษณะ

- แบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ  จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

- แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

แบบฟอร์ม ราบละเอียดจัดซื้อวัสดุ เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

แบบฟอร์ม  หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร

 

                จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถ    

- คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถ

- แบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการ

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ

- แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา

- แบบฟอร์ม สัญญาเช่ารถยนต์

แบบฟอร์ม ราบละเอียดจัดซื้อวัสดุ เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

แบบฟอร์ม  หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร

 

              จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

คู่มือการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

แบบฟอร์ม  แต่งตั้งคณะกรรมการ

แบบฟอร์ม  ใบเสนอราคา

- แบบฟอร์ม  ขอซื้อขอจ้างผ่านระบบ e-GP

แบบฟอร์ม ราบละเอียดจัดซื้อวัสดุ เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

แบบฟอร์ม  หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร

 

รายการเอกสารที่ต้องใช้ขอเลขครุภัณฑ์

รายการเอกสารที่ต้องใช้ขอเลขครุภัณฑ์

  

        การเจ้าหน้าที่

คู่มือ

ตัวอย่าง - การเขียนใบลา

ตัวอย่าง - การยกเลิกวันลา

- 1. แบบฟอร์ม - ใบลาอุปสมบท

2. แบบฟอร์ม - ใบลาป่วย+กิจ+พักผ่อน+คลอดบุตร (ส่งล่วงหน้า 3 วัน)

3. แบบฟอร์ม - ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

4. แบบฟอร์ม - ยกเลิกวันลา

 

        ลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย

แบบขอสมัครสอบและเข้ารับการสอบ เอกสารหมายเลข 001

แบบขออนุญาตศึกษาต่อ/ฝึกอบรม เอกสารหมายเลข 002

แบบฟอร์มเสนอแผนการศึกษา หรือ ฝึกอบรม

ตัวอย่างบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

สำหรับรายงานผลการศึกษา

  

งานอาคารสถานที่

แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม 

แบบฟอร์ม แจ้งซ่อม