• งานสารบรรณ
  • งานนโยบายและแผน
  • งานการเงิน
  • งานวิชาการ
  • งานพัสดุ
  • เอกสารอื่นๆ

 

คู่มืองานสารบรรน

  1. หนังสือส่งภายใน

          การเดินทางไปราชการ         

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติสอนชดเชย

                  - แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา นอกเขตจังหวัดภูเก็ต

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาในเขตจังหวัดภูเก็ต

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตอาจารย์ผู้ดูแลหอพัก

                  - แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง

                  - แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ หรือ นิเทศ

 

  1. หนังสือส่งภายภายนอก

                   - แบบฟอร์มหนังสือภายนอกที่ออกจากคณะ

                   - แบบฟอร์มหนังสือภายนอกที่ออกจากมหาวิทยาลัย

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 คู่มือ/แบบฟอร์มการดำเนินงานสำหรับผู้ขออนุมัติ

1. ขออนุมัติ - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/รายการ (อำนาจคณบดี)
2. ขออนุมัติ - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/รายการ (อำนาจรองอธิการบดี/อธิการบดี)
3. ขออนุมัติ - ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ขออนุมัติ - โอนงบประมาณเงินรายได้ (อำนาจคณบดี)
5. ขออนุมัติ - โอนงบประมาณเงินรายได้,เปลี่ยนแปลงรายการ (อำนาจอธิการ)
6. ขอจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (S-66)
7. ขอจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน (SI-66)
8. คู่มือ - การรายงานผลการดำเนินโครงการ

อื่น ๆ

1. ลิงค์ระบบ iProject
2. ลิงค์ระบบ Budget
3. ลิงค์แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
4.การดาวน์โหลด โครงการ/รายการในระบบ iProject

               คู่การใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน ระบบ Budget

 - แบบฟอร์มเบิกจ่ายงบประมาณ

 

ระเบียบ / ประกาศ อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย

-  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน

- ประกาศมหาลัย เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2563ประกาศมหาลัย เรื่อง อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาลัย เรื่องอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2563ประกาศมหาลัย เรื่องอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2563

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

- อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย

 

การถ่ายเอกสารผ่านระบบศูนย์ถ่ายเอกสาร

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ถ่ายเอกสาร สบท

 

การสั่งซื้อสินค้าผ่านสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อหมึกพิมพ์

แจ้งแนวทางการใช้บริการของสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน

catalog สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 

 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าสมมนาคุณวิทยากร

บันทึกข้อความ - ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนออนไลน์

บันทึกข้อความ - ขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

ยืมเงิน  

คู่มือการใช้งานระบบลูกหนี้เงินยืมอิเล็กทรอนิกส์      

 

               การเบิกจ่ายชดใช้เงินยืม     

 - ขออนุมัติเบิกเงินและส่งเอกสารชดใช้เงินยืม

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มค่าสมนาคุณวิทยากร

-  อัตราเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ

  

รายงานเดินทางไปราชการ

-  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบกลุ่ม

-  แบบฟอร์มรายงานเดินทางไปราชการแบบเดี่ยว

 

สำหรับอาจารย์

- ขอแก้ไขผลการเรียน[DOC]

- ขอแก้ไขผลการเรียน[PDF]

- ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ[DOC]

- ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ[PDF]

- แบบขออนุมัติสอนชดเชย หรือ เปลี่ยนแปลงการสอนของนักศึกษา[DOC]

- แบบขออนุมัติสอนชดเชย หรือ เปลี่ยนแปลงการสอนของนักศึกษา[PDF]

- แบบฟอร์มบันทึกฯไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค[DOC]

- แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอเปิดวิชาเรียนเพิ่มเติม[PDF]

- ใบส่งผลการเรียนพิเศษ[DOC]

- ฟอร์มส่งเกรด แก้ I และ M[PDF]

 

สำหรับนักศึกษา 

- คำร้องขอแก้เกรด I[PDF]

- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา[PDF]

- แบบคำร้องลาพักเรียน[PDF]

- แบบฟอร์ม การลงทะเบียนเรียนล่าช้า[DOC]

- แบบฟอร์ม การลงทะเบียนเรียนล่าช้า[PDF]

- แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอสอบกลางภาค[PDF]

- แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอสอบปลายภาค[PDF]

- แบบฟอร์ม ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน[PDF] 

 

                 งานจัดซื้อจัดจ้าง

- งานจัดซื้อวัสดุ   ( วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท )

- งานจ้างเหมาบริการเช่ารถ   ( วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท )

- งานจ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร   ( วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท )

 

                แบบฟอร์มเอกสาร

- การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

- ข้อตกลงงานจ้าง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช่ารถ

- บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร

- รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายการคุณลักษณะเฉพาะ

- รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- สัญญาเช่ารถยนต์

- หนังสือรับรองการใช้บัญชีเพื่อการโอนเงินเข้าธนาคาร 

 

                บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- แนวทางการปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (บันทึกจากฝ่ายพัสดุ)

- แนวปฏิบัติ แยกประเภทครุภัณฑ์

- ประเภทครุภัณฑ์

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาฯ  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 -  ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65

- เอกสารบรรยาย วันที่ 25 ก.พ. 2565

         

  

        การเจ้าหน้าที่

คู่มือ

ตัวอย่าง - การเขียนใบลา

ตัวอย่าง - การยกเลิกวันลา

- 1. แบบฟอร์ม - ใบลาอุปสมบท

2. แบบฟอร์ม - ใบลาป่วย+กิจ+พักผ่อน+คลอดบุตร (ส่งล่วงหน้า 3 วัน)

3. แบบฟอร์ม - ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

4. แบบฟอร์ม - ยกเลิกวันลา

 

        ลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย

แบบขอสมัครสอบและเข้ารับการสอบ เอกสารหมายเลข 001

แบบขออนุญาตศึกษาต่อ/ฝึกอบรม เอกสารหมายเลข 002

แบบฟอร์มเสนอแผนการศึกษา หรือ ฝึกอบรม

ตัวอย่างบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

สำหรับรายงานผลการศึกษา

  

        สัญญาจ้าง

- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

- สัญญาจ้างพนักงานราชการ

- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (doc)

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (pdf)

 

งานอาคารสถานที่

แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม 

แบบฟอร์ม แจ้งซ่อม