คุณวุฒิการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

รับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา