คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่14 มิถุนายน 2514 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2515 – 2519) เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2515 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา (ป.กศ.) ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาจาก 5 จังหวัด ในเขตการศึกษา 4 คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง และในปีการศึกษา 2516ได้ขยายการรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)
ปีการศึกษา 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามพ.ร.บ.วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยมีนายฉลอง ภิรมย์รัตน์ เป็นอธิการบดีคนแรก
ปีการศึกษา 2519 ได้งดการรับนักศึกษาภาคนอกเวลา
ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ต่อจากระดับ ป.กศ.ชั้นสูง) ในวิชาคณิตศาสตร์ และขยายเป็นวิชาเอกอื่นๆ ในปีต่อๆมา
การศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ.ชั้นสูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพในสาขาวิชาเอกการอาหาร เสื้อผ้า วารสารและการประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม กสิกรรม สัตวบาล ภาษาอังกฤษ บริการถ่ายภาพและการโฆษณาและวิชาเอกดนตรีสากลและได้เปิดสอนวิชาเอกต่างๆ เหล่านี้ในภาคปกติในปี พ.ศ. 2527
ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานไปตามแนวแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 อย่างเป็นทางการ ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาวิจัยและผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากครูได้ ระดับไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี แต่คำนำหน้าวิทยาลัยครูทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่า วิทยาลัยเป็นสถาบันผลิตครูและผู้ที่จบจากวิทยาลัยครูจะต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อเพื่อใช้แทนคำว่าวิทยาลัยครู ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 แต่โดยนิตินัยไม่สามารถจะใช้ชื่อดังกล่าวได้เพราะยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏไปทางสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้แทน พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2537 และวุฒิสมาชิกได้ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.บ.นี้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในวันที่ 19 มกราคม 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 112 ตอน 4 ก. ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 ซึ่งทำให้ พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏภูเก็ตมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 โดยสาระสำคัญของพ.ร.บ.นี้ มุ่งเน้นให้สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ให้การศึกษาหลักในอดีตเอาไว้เช่นเดิม
คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต มีภาระหน้าที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 คือ ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ตได้ผลิตคนไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน คือ โปรแกรมวิชาสายก่อนประถมศึกษามีโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สำหรับนักศึกษา กศ.บป. โปรแกรมวิชาสายประถมศึกษามีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และการประถมศึกษาระดับปริญญา 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สำหรับนักศึกษา กศ.บป. โปรแกรมวิชาสายมัธยมศึกษามี 3 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ทั้งภาคปกติ และกศ.บป.และโปรแกรมวิชาพลศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สำหรับนักศึกษา กศ.บป. และสายเทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ “ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)”
ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 1 รุ่น และ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา 2 รุ่น
และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย เป็นนิติบุคคล คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีภาระหลักที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและส่งเสริมวิทยฐานะครู เพื่อออกไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในปีการศึกษา 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาจากหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คณะครุศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิปกรรม(ดนตรี) และสาขาวิชาศิลปกรรม (นาฏศิลป์) เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ “ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)”
ในปีการศึกษา 2548 มีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลของคณะครุศาสตร์ ดังนี้
 1. โปรแกรมวิชาสายก่อนประถมศึกษา มี 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 2. โปรแกรมวิชาสายประถมศึกษา มี 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ การประถมศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
 3. โปรแกรมวิชาสายมัธยมศึกษา มีโปรแกรมวิชา ดังนี้
  3.1 โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
  3.2 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
  3.3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
  3.4 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
  3.5 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(นาฏศิลป์) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปีภาคปกติ
  3.6 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ดนตรี) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
  3.7 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ
 4. สายเทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สำหรับนักศึกษา กศ.บป.
สภาพปัจจุบันของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา มีสถานภาพเป็นคณะ (Faculty)เช่นเดียวกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย กล่าวคือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบศาสตร์ (Discipline) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูเป็นสำคัญ