ปรัชญา

ผลิตครู พัฒนาครู และพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นสู่ระดับชาติ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสาขาการศึกษา บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
 3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ท้องถิ่น
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและสังคม
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 6. พัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นและสังคมได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน
 2. บัณฑิตคณะครุศาสตร์มีคุณภาพและคุณธรรมได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 3. ประชาคมคณะครุศาสตร์มีองค์ความรู้สามารถจัดการความรู้และแสวงหาความรู้ที่เป็นสากลเพื่อสามารถแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 5. นักศึกษามีจิตวิญญาณในการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมที่ดี
 6. คณะครุศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 7. คณะครุศาสตร์มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเรียนรู้และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เอกลักษณ์ (Uniqueness) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ“การให้บริการแก่สังคม” ซึ่งถือเป็น ความสำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นและความสำเร็จของของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อัตลักษณ์ (Identity) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือ “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต้องเป็นบัณฑิตที่มี คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา