ทำเนียบผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รศ.ธีรศักดิ์ อัครบวร หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ ปีพ.ศ.2519-2522
2 ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ ปี พ.ศ.2523-2527
3 ผศ.นภดล เชนะโยธิน หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ ปี พ.ศ.2527-2528
4 ผศ.วิพัฒน์ ทศกาญจน์ หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ ปี พ.ศ.2529-2536
5 นางสาวกาญจนา ฉวรรณกุล หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์ ปี พ.ศ.2536-2538
6 นางสาวกาญจนา ฉวรรณกุล คณบดี ปี พ.ศ.2538-2542
7 ผศ.พงษ์เพ็ญ ตันทัศน์ คณบดี ปี พ.ศ.2542-2546
8 รศ.ธีรศักดิ์ อัครบวร คณบดี ปี พ.ศ.2546-2552
9 นายมานพ ชาชิโย คณบดี ปี พ.ศ.2552-2560
10 ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดี ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2564
11 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดี ปี พ.ศ.2564-จนถึงปัจจุบัน