1. รศ.ธีรศักดิ์ อัครบวร
  อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
 2. ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ
  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
 3. นายอุดร จันทร์สร้าง
  ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
 4. นายจำลอง สวนะคุณานนท์
  อดีตศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต,ผู้อำนวยการกอง กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
 5. นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์
  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ,ที่ปรึกษาโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
 6. นายพิเชฐ ตันสกุล
  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
 7. นายบรรยง ปัตถา
  ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต