มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต PKRU  TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย (ราชภัฏ) หลักสูตรครุศาสาตร์/ศึกษาศาสตร์ 2564
ที่เด็กไทยอยากเรียนมากที่สุด การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม
โดยผลการสำรวจประจำปี 2564 ผลโหวตจากความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ (สำรวจทางออนไลน์)
เปิด VOTE แล้ว..สถาบันไหน?! จะครองใจปี 2022
ดำเนินการโดย :สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all