ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ เข้าร่วมการประชุม
ครูรัก(ษ์)ถิ่น กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการทำงานของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่  
 
S 22741002

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all