สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรผลิตครู รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 13.00 น.
 
ksp std1x1 01 0

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all