ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
หลักสุตร 4 ปี (นศ.ปี 1 รุ่น 62) และหลักสูตร 5 ปี (นศ.ปี 6 รุ่น 3)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟ้าสราญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้
 
S 3252279
 
 
 
S 3252280
 
 
 
 

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all