คณะครุศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การประชุมนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom 

ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1iidirYE9pZwUjTyxzgUFBs9i-gQUrkrP?usp=sharing
 
1652065969177
 
messageImage 1652061616223
 

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all