ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์นัทธพงศ์ ส่งอำไพ และอาจารย์ภัสราภรณ์ สหะกิจ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปาหนัน อ่าวนาง กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ภาพข่าว : https://www.facebook.com/Ed.PKRU

 

S 14614576

 

 

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all