การแต่งกายของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2562
 
กำหนดการ
24-27 พฤศจิกายน 2565 ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29 พฤศจิกายน 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.do/schPk
ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ http://bit.do/listPk
บัณฑิตติดตามข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทาง http://regisgraduate.pkru.ac.th
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all