คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ในวันและเวลาดังนี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รายวิชาวิชาชีพครู
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 รายวิชาวิชาชีพครู
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สอบประมวลความรู้
 
ตวนกศกษา รน 2562

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all