คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 การอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเดอะพาโก้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมได้แก่
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา โรงเรียนบ้านป่าคลอก
โรงเรียนบ้านช่องหลาด โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
สพป.ภูเก็ต สพป.พังงา สพป.กระบี่ และ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

ภาพถ่ายเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1tV5RsUXRdcEwTRTXDrs-Rl6yzrgxlHWu?usp=sharing,
https://drive.google.com/drive/folders/1v7G0vlEBdOt6boAwCmDRSq0TR-Pn2QBQ?usp=sharing,
https://drive.google.com/drive/folders/1v8gRcGS2C6sAg_BmBJfiQa_4Zl_f6AuT?usp=sharing
 
 
275280432 3177025222622171 4559461783620153472 n

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all