กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคณะครุศาสตร์
จัดการเข้าค่ายออนไลน์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
 
ภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/14dIqnVhZIGcLbJilck_ZCyYS0qWIFtn2?usp=sharing
 
 
275576512 3179354982389195 389006822346368753 n

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all