คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ในระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2565

โดยมีนักศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (ลูกเสือสำรอง) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 57 คน

ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/16LWE0FsfW_vr2XP72zyGnbOf51g7BjUW?usp=sharing

1994885

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all